YAMAHA Clavinova CVP-701B цифровое фортепиано

YAMAHA Clavinova CVP-701B цифровое фортепиано